Tüzük

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ TÜZÜK TASARISI KURULUŞ VE AMAÇ

MADDE 1DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Merkezi Ankara’da olmak üzere Geriatri Fizyoterapistleri Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.

MADDE 2Dernek

  • Türkiye Üniversiteleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları ve bölümlerinden en az 4 yıllık lisans diploması ile mezun olan ve geriatrik fizyoterapi ile ilgili herhangi bir alanda çalışan fizyoterapistleri bir araya toplamak.
  • Fizyoterapistlerin Geriatrik rehabilitasyon ile ilgili klinik bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlamak ve buna yönelik eğitim vermek, meslek içi bilgi ve iletişimi artırarak pratik çalışmaları geliştirmek,
  • Yaşlılara yönelik özel çalışmaların yapılması ve ulusal standartların geliştirilmesi için fizyoterapistleri cesaretlendirmek ve bununla ilgili kaynaklar oluşturmak,
   – Meslektaşları, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yaşlılarla ilgili olarak yapılan yeni gelişmelerden haberdar etmek ve konuya yönelik bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
  • Geriatriklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunun Türkiye’de yayılmasını sağlamak ve toplum bilinci oluşturarak bu konuda toplumsal eğitim vermek,
   – Geriatrik Rehabilitasyon konusu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu politikalar içerisinde referans olarak yer almak,
  • Geriatrik Rehabilitasyon konusu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu politikalar içerisinde referans olarak yer almak,
  • Yaşlı sağlığı ve geriatri fizyoterapistliği ile ilgili konularda ve buna yönelik toplum hizmetlerinde danışmanlık hizmeti vermek,
  • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık dönemindeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumsal eğitim vermek,
  • Yaşlı sağlığı ile ilgili her alanda çalışmalar yapmak,
  • Bağlı olduğu “Uluslar arası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği”ni (International Association for Physical Therapists working with Older People=IPTOP) desteklemek, ortak çalışmalar ve projeler üretmek, bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası düzeyde hayata geçirerek işlerlik kazandırmak,
  • Yaşlılarla çalışan diğer ulusal ve uluslar arası meslek kuruluşları ve ilgili dernekler ile iletişim kurmak, ortak çalışma alanları oluşturmak ve bilimsel çalışmalar yapmak,
  • Geriatrik rehabilitasyon yaklaşımlarında bulunmak amacı ile özel merkez ve kurumlar açmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

  • – Geriatri Fizyoterapistleri Derneği; üyelerini, üye olmayan tüm meslektaşlarını, yaşlılarla çalışan diğer sağlık elemanlarını, kamuoyunu ve kurum yöneticilerini, normal yaşlanma sürecinde yaşlılıkla ortaya çıkan kronik hastalıklar ve fonksiyon kayıpları, bunların önlenmesi ve rehabilitasyonu, evde bakım, sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması ve dernek amacına yönelik diğer konularla ilgili bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla her türlü ulusal ve uluslar arası toplantı, seminer, panel, konferans, kongre, kurs, festival, fuar, söyleşi, faaliyet ve diğer etkinliklerde bulunabilir.
  • – Geriatri Fizyoterapistleri Derneği; kendi üyeleri veya ilgili meslek derneklerinin üyeleri, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşlarına ve Özele ait Huzurevleri ve Bakımevleri, Hastaneler, Sağlık Bakanlığı, Maliye ve Çalışma Bakanlığı, Özürlüler İdaresi, SHÇEK, Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, UNFPA ve diğer kurum ve kuruluşların yaşlılar ile ilgili birimleri ve ilişkili sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve evde bakım hizmeti veren kurum/ kuruluşlar ile birlikte araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma, konsey toplantıları ve etütler yapar. Bu toplantılarda aktif olarak görev alır, öneri ve dileklerde bulunur, çalıştay kararları çıkartır ve gerektiğinde bunları dergi, kitap, buklet, rapor dosyası gibi çeşitli yayın araçları ile yayınlayabilir.

MADDE 3Kurucu Üyeler

Derneğin Kurucuları (Fizyoterapistler)
Fatih Erbahçeci
Filiz Can
Nuray Kırdı
Sibel Aksu Yıldırım
Mine Uyanık
Zafer Erden
Kezban Bayramlar

MADDE 4ÜYELİKLER

Derneğin

    • Asli
    • Fahri ( Onursal )

olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
a- ASLİ ÜYELER :
Türkiye Üniversiteleri Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksekokulları ve bölümlerinden en az 4 yıllık lisans diploması ile mezun olan ve geriatrik fizyoterapi ile ilgili herhangi bir alanda çalışan fizyoterapistlerden bu üyeliğe mali mükellefiyetlerini yerine getirme taahhüdile üye olma talebinde bulunanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile (ASLİ ÜYE) olarak Derneğe kabul edilirler.
b- FAHRİ ÜYELER ( ONURSAL ÜYE ) :
Yurt içinde ve dışında, yaşlı kişiler için uzun süredir hizmet veren Derneğe yakın ilgi gösteren, himaye eden, amacına uygun yardımlarda bulunan veya Derneğe bağışta bulunan kimseler, Yönetim Kurulu Kararı ile ( ONURSAL ÜYE ) sayılırlar.
Derneklere üye olmalarına kanuni engel bulunanlar hakkındaki hükümler saklıdır.
Derneğe ( ASLİ ÜYE ) olmak isteyenler, iki fotografları ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek talepnameyi imza ederek Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    • İsteklilerin talepnameleri, on beş gün süre ile Derneğin çalışma yerinde ilan olunur.
    • Talepnameleri ilan edilen istekliler hakkında Dernek üyeleri yazılı ve sözlü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına gizli düşüncelerini bildirebilirler.
    • İstekleri red olunanlara gerekçe bildirmek zorunlu değildir.
    • “ Fahri üyeler” için talepte bulunmaya lüzum yoktur.
    • “Onursal üyelik” Yönetim Kurulu tarafından re’sen tevcuh olunur.
    • İstekleri kabul edilenler, “ASLİ ÜYE”, onursal üyeler “ONURSAL ÜYE”, defterine kayıt edilir ve kendilerine birer “ Kimlik kartı” verilir.
    • Asil üyeler, bu tüzük ile, öngörülen maddi ve manevi yükümleri muntazam yerine getirmekle mükelleftirler.

MADDE 5

    • Derneğin amacına, onuruna ve tüzüğüne aykırı davranışları olan üyelerin üyeliği, istifa ve üyelikten çıkarma ile son bulur. Üyelikten çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 6DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL

Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
MADDE 7-
Genel Kurul her yılın Kasım ayında olağan,

   • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’ inin isteği üzerine olağanüstü toplanır.
   • Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirlediği yerde yapılır. Genel Kurul en az 15 gün önceden yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle düzenlenir.
   • Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 8
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 • İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bununla beraber, toplantıya katılan üye sayısının, dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamının, iki katından az olmaması gerekir.

MADDE 9
Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler.
Tamsayı sağlanmışsa, bu durum tutanak ile saptanır ve toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

MADDE 10
Toplanma nisabı hasıl olan hallerde toplantı, Yönetim Kurulu Başkanının idaresinde açılarak Genel Kurul divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile iki katipten kurulu (GENEL KURUL DİVANI ) seçilir.
Başkan, Başkan Yardımcısı ve katipler Genel Kurul tutanağını tanzim ve imza etmekle ve yönetim kuruluna vermekle yükümlüdürler.
Genel Kurul tutanağının ilgili resmi makamlara sunulması Yönetim Kurulunca yapılır.

MADDE 11
Genel kurul kararları, tüm üyelere e-mail yoluyla duyurulur.

MADDE 12
Genel kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri :

 • Genel kurul toplantılarında her asli üyenin bir oyu vardır ve şahsen kullanabilir.
 • Genel kurullarda kararlar çoğunlukla alınır.
 • Genel kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13
Genel kurulun görev ve yetkileri :

 • a.Dernek organlarının seçilmesi.
 • b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 • c.Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 • d.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 • e.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 • f.Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • g.Derneğin Uluslararası Derneğe katılması ve ayrılması.
 • h.Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • i.Derneğin fesedilmesi.
 • j.Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 14YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 • b)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 • c)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 • d)Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 • e)Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak ve tahminden fazla olan gelirleri bütçedeki ilgili fasıllarına eklemek Yönetim kurulunun görevleri arasındadır.

Yönetim kurulu üyelerin dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlar altında faydalanabileceklerini düzenlemekle kesin yetkiye haizdir.

 • f)Aşağıda adresi bildirilen uluslar arası dernek ile işbirliği yapmak

International Association of Physical Therapist Working with Older People
Olwen Finlay
24 Sion Road
Lansdown
Bath/England

 • g)Yıllık çalışma programlarını hazırlamak
 • h)Dernekler kanununa göre tutulması zorunlu defter ve kayıtları tesisleri kontrol etmek
 • i)Yayınlanacak eserleri, mali yönden desteklenecek araştırma ve çalışmaları yapılacak hizmetleri, yurt içinde ve dışındaki kongre ve bilimsel toplantılara katılacakları tespit etmek
 • j)Halkı bilinçlendirmek, hizmet içi eğitimi ve meslek elemanları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla dergi, broşür gibi bilimsel yayınlar hazırlamak

Yönetim kurulu kararı almadan yayınlar yayınlanamaz. Bu yayınların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. İlgili yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yazılı metnin bir örneğinin, Cumhuriyet Basın Savcılığına verilmesi zorunludur.
MADDE 15
Yönetim kurulu genel kurulun gizli oyla seçtiği 7 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelir.
Seçimden alınan oy adedine göre yapılacak sıralamada ilk yedi kişi asil diğerleri yedek üye sayılır.
Müsevi adette oy alanlar arasında kura çekilir. Kura çıkmayan müteakip sırayı alır.
Yönetim Kurulu seçimleri üç yılda bir yapılır.
MADDE 16
Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkan diğer üyeler arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapar. Görev değişimlerinde de aynı usül kullanılır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:
A-Başkan: Resmi makamlar mezdinde ve dış münasebetlerde derneği temsil, yönetim kurulu toplantılarını idare ve alınan kararların uygulanmasını takip eder ve genel yürütme ve denetimini sağlar.
B- II. Başkan: Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Başkan ve II. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı üye başkanlık yapar.
C- Genel sekreter: Derneğin genel yazı işlerinin yürütür ve kanuna göre tutulması gerekli genel defterleri, kayıtları ve dosyaları tutar. Derneği temsil eder veya tahaddüt altına sokanlar dışındaki yazışmaları imzalamaya yetkilidir.
D- Müşavir üye: Derneğin yönetim, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin yürütülme ve geliştirilmesinde yönetim kurulunca alınacak belli kararların uygulanmasını veya kurulacak özel komitelerin yönetimini üzerine alır.
E- Sayman: Gelir ve gider hesaplarını, derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutar ve bunlara ait belgeleri saklar. Her ay sonu derneğin mali durumunu gösteren hesap özetini yönetim kurulu ile denetçilere verir. Genel kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işerinde görevlendirilen personeli denetler.
F- Veznedar: Dernek gelirlerinin toplanmasını takip eder ve yapılacak masraflara ait paraları öder. Aylık hesap özetinin mali bilanço ve yeni yıl bütçe tasarısısın hazırlanmasında saymana yardım eder. Tahsilat ile görevlendirilecek personeli denetler.
G- Lokal Amiri: Lokalin taşınır ve taşınmaz mallarının envanterine dahil mal ve malzemenin muhafazasını, bunların bakım, onarım, terkin ve ikmallerini takip eder. Üyelerin lokalden istifade şekil ve şartları hakkında yönetim kurulunca alınmış olan kararların yerine getirilmesini lokalde çalıştırılan personelin işe alınma, çıkarılma ve disiplin işlerini yürütür. Yönetim kurulu lokal amirine bir yardımcı tayin edebilir.
İç Denetim
Derneklerde iç denetim esastır. İç denetim, derneğin yönetim kurulu tarafından yapılır. İç denetimin yönetim kurulu tarafından yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde üyelerine ve üç yılda bir yapılan genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
MADDE 17DENETİM KURULU
Denetim Kurulu yönetim kurulunun hesapları ile dernek yönetiminin tüzük ve genel kurul kararları içerisinde yürütülüp yürütülmediğini gözetirler. Denetim Kurulu genel kurulca asli üyeler arasından iki yıl için üç asli üç yedek üye olarak seçilirler.
Denetim Kurulu kendi aralarından birini başkan seçerler. Denetim Kurulu seçiminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkındaki şartlar aranır ve usül uygulanır.
MADDE 18GELİRLER
Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 • a)Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı yönetim kurulunun önerisi ile genel kurul tarafından belirlenir.
 • b)Bağışlar
 • c)Sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin gelirleri
 • d)Diğer gelirler

MADDE 19HAYSİYET DİVANI
Üyelerin dernek içindeki tutumlarının, derneğin genel gidişine ve yönetim kurulu kararlarına, dernek mensuplarının birbirine karşı göstermeye mecbur oldukları sevgi, saygı ve beraberlik ilkelerine meslek hassasiyeti kurallarına aykırı hareketleri hakkında, yönetim kurulunun veya üyelerin talebi üzerine karar verme merciidir.
MADDE 20:
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi genel kurulun görevidir. Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.
MADDE 21: ŞUBELER
AMAÇ: Dernek, gerekli gördüğü zaman dernek merkezi dışındaki illerde bulunan üyelerin ilişkilerini güçlendirme ve dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2/h fıkrasına uygun olarak şubeler açabilir.
MADDE 22:
Şubeler kendi Genel Kurullarında kabul edilen ve Dernek Genel ve Dernek Genel Kurulunca onaylanan bütçelerine göre giderlerini, dernek adına sağladıkları gelirlerden karşılar ve bu gelirin üçte birini üçer aylık dönemler halinde genel merkeze aktarırlar. Çok acil hallerde ve sonradan genel merkeze ödemek kaydıyla genel merkezden uygun görüldüğü taktirde ödenek talebinde bulunabilirler.
MADDE 23: ŞUBE ORGANLARI
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
Şube Genel Kurulu
Şube genel kurulları şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şube genel kurulları genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılır. Şube genel kurulları aynı genel merkez genel kurulu gibi toplantılarını icra ederler.
Şube Yönetim Kurulu
Şube genel kurulunca yapılacak gizli oylama sonunda 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra aralarında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar.
Şube Denetim Kurulu
Şube genel kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra aralarından birini başkanlığa getirirler.
MADDE 24: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna vereceği yetkiye dayanarak borçlanır.
MADDE 25: DERNEĞİN FESHİ
Dernek bu tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz mallar edinebilir. Derneğe bağışlanan ve fakat amaç dışında kalan taşınmaz malların devredilmesine, satılmasına, bunlar üzerinde aynı haklar tesisine veya derneğin feshine ancak Genel kurul; taşınır malları devredilmesine, satılmasına, bunlar üzerinde aynı haklar tesisine Yönetim Kurulu karar verir. Feshi halinde Derneğin para, mal ve hakları Genel Kurul kararına göre devredilir.
Geçici Yönetim Kurulu

 • Nuray Kırdı
 • Filiz Can
 • Fatih Erbahçeci
 • Mine Uyanık
 • Kezban Bayramlar
 • Zafer Erden
 • Sibel Aksu Yıldırım