Hakkımızda

Dernek Misyonu
Dernek Vizyonu
Dernek Tüzüğü
Dernek Yönetim Kurulu
Dernek Üye Listesi

DERNEK VİZYONU

Fizyoterapi bakış açısıyla, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen eğitim, toplumsal hizmet ve sağlık politikalarına katkıda bulunabilecek fikir ve projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanda lider bir sivil toplum örgütü olmaktır.

DERNEK MİSYONU

-Ülkemizde yaşlı bireylerle çalışan fizyoterapistler ve diğer profesyoneller arasındaki işbirliğini sağlamak ve geliştirmek

-Geriatri alanında özelleşmek isteyen fizyoterapistleri cesaretlendirmek, eğitimlerine katkıda bulunarak, rehabilitasyon alanında uluslar arası standartlara paralel yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlamak.

-Geriatrik Fizyoterapi alanındaki gelişmeleri izleyerek üyelerine aktarmak

-Geriatrik Fizyoterapi alanında ulusal ve uluslar arası seminer, panel, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, kongreler ve sosyal aktiviteler düzenlemek, konu ile ilgili toplumsal bilinci geliştirmek.

-Geriatrik rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslar arası projeler ve bilimsel çalışmalar geliştirerek toplum sağlığına ve sosyal politikalara katkıda bulunmaktır.

DERNEK HAKKINDA

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayısı gittikçe artan yaşlı nüfusu vardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki konuya yaklaşımda getirilen çözüm ve uygulamalarda önemli farklılıkların olmadığı görülmektedir. Gelişmişlik düzeyi arttıkça yaşlılara ilişkin iyileştirmenin tüm toplum için iyileştirme anlamına geldiği bilincine varılmış ve bu konuda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Dünya da olduğu gibi ülkemizde de bu alanla ilgili çalışmalar fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel konularından birisi olduğu için yıllardır çeşitli üniversitelerde, devlete ya da özele ait kurumlarda bilimsel olarak yürütülmektedir.

Toplumun tüm yaş gruplarına yaşlılık dönemine yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulusal standartların uluslararası çalışmalara paralel geliştirilmesi, bu alanda çalışan meslektaşlarımız arasındaki iletişimin sağlanması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla derneğimize yönelik ilk çalışmalar Ekim 2002 tarihinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği Geriatri Özel İlgi Grubu olarak başlamıştır. Üç yıl devam eden bir sürecin ardından 14 Nisan 2005 tarihinden itibaren Geriatri Fizyoterapistleri Derneği olarak bugüne kadar çalışmalarına devam etmiştir.

TARİHÇE

Dünyada yaşam süresinin uzamasının bir sonucu olarak “Sağlıklı Yaşlanma ve Kaliteli Yaşam”ın hedeflenmesi ile ivme kazanan “Geriatrik Rehabilitasyon”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”un temel konularından birisi olarak toplumların gündeme yerleşmiş ve bu alanda farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslar arası çalışmalar ve projeler başlatılmıştır.

Viyana’da 1982 yılında yaşlanma ile ilgili olarak toplanan “Dünya Asamblesi”nde alınan kararlar doğrultusunda, 1988 yılında Malta’da “Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü – International Instıtute of Aging (INIA)” kurulmuştur.

1993 yılında ise, Dünya Fizyoterapistler Birliği (World Confederation of Physical Therapists-WCPT) ile Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü(INIA) tarafından yaşlılık konusunda fizyoterapistler için ilk uluslararası kurs düzenlenmiştir.

1997 yılında da Malta’da, Dünya Fizyoterapistler Birliği(WCPT), Dünya İş- Uğraşı Terapistleri Birliği (World Federation of Occupational Therapists-WFOT) ve Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü (INIA) tarafından fizyoterapistler ve iş-uğraşı terapistleri için ilk uluslararası kurs düzenlenmiştir. Bu kurs sırasında İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada ve Amerika’da bu alanın öncülüğünü yapmış kurs katılımcıları tarafından, ülkelerde ulusal faaliyetlerde bulunan yaşlılarla çalışan fizyoterapistlerle ilgili derneklerin uluslararası bir yapılanma altında bir araya gelmesi görüşü benimsenmiştir.

10 Ekim 2002 tarihinde İngiltere’de “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği- International Physical Therapists Working with Older People”(IPTOP)‘ın Amerika, Almanya, Avustralya, İngiltere, İrlanda ve Türkiye’den delegelerin katılımı ile ilk resmi olmayan grup çalışması başlatılmıştır.

7-12 Haziran 2003 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen Dünya Fizyoterapistler Birliği’(WCPT)nin 14. Uluslararası Kongresi’nde de resmi olarak toplam 17 ülke ve 7392 fizyoterapist ile “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği- International Physical Therapists Working with Older People”(IPTOP) kurulmuştur.

Bu toplantıda, tüm dünyada yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşlıların ihtiyaç duyduğu kaliteli bir yaşam için gerekli koruyucu ve teşvik edici yaklaşımlarla ilgili çalışma ve hizmetlerin yoğunlaştırılması, standartların geliştirilmesi için destek verilmesi, yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararlarına varılmıştır. Derneğe üye şu an 18 ülke ve 8000 fizyoterapist bulunmaktadır.

Bu alanda, ülkemizde yıllardır çeşitli üniversitelerde veya devlete ya da özele ait kurumlarda çeşitli faaliyetlerde bulunan, bilimsel çalışmalar sürdüren ve yaşlı sağlığına hizmet veren meslektaşlarımız arasında iletişimi sağlamak, konu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak, yeni gelişmeleri yaymak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek, standartların geliştirilmesi için gerekli ulusal ve uluslararası çalışmaları yapmak ve toplumun tüm yaş gruplarında yaşlılık dönemine yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda toplum bilincini oluşturmak için 10 Ekim 2002 tarihinde İngiltere’deki toplantıdan sonra, 18 Ekim 2002 tarihinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği “Geriatriklerle Çalışan Fizyoterapistler Özel İlgi Grubu”nda resmi olarak başlatılan ulusal ve uluslar arası çalışmalar 13 Nisan 2005 tarihinde kurulan “ Geriatri Fizyoterapistleri Derneği’nde halen devam etmektedir.

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, WCPT’ nin 7 alt grubundan birisi olan “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği(IPTOP)”nin 2002 tarihinden itibaren resmi üyesi konumundadır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

• Geriatrik rehabilitasyon konusu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu politikalar içerisinde referans olarak yer almak.

• Amacına uygun Ulusal ve Uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek, bu gibi çalışmalara iştirak etmek.

• Yaşlı insanlara yönelik uygun çalışmaların yapılması ve standartların geliştirilmesi için fizyoterapistleri cesaretlendirmek.

• Bilgiyi artırarak ve iletişimi sağlayarak pratik çalışmaları geliştirmek.

• Yaşlı insanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yeni gelişmeleri yaymak için fırsatları artırmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek.

• Konuyla ilgili uluslar arası dernek ve konfederasyonlarla iletişimi sağlamak, toplumsal çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası düzeyde hayata geçirerek işlerlik kazandırmak.

• Amacına uygun bilimsel yayın yapmak,

• Yaşlı kişilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımları doğrultusunda yardımlarda bulunmak.

• Geriatrik rehabilitasyon yaklaşımlarında bulunmak amacı ile özel merkez ve kurumlar açmak.

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, uluslararası bir konfederasyon olan International Association of Physical Therapist Working with Older People (IPTOP) ‘ın üyesidir.

<—–Başa dön—–>

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ TÜZÜK TASARISI KURULUŞ VE AMAÇ

MADDE 1– DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Merkezi Ankara’da olmak üzere Geriatri Fizyoterapistleri Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.

MADDE 2– AMAÇ
Dernek:

 • Türkiye Üniversiteleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları ve bölümlerinden en az 4 yıllık lisans diploması ile mezun olan ve geriatrik fizyoterapi ile ilgili herhangi bir alanda çalışan fizyoterapistleri bir araya toplamak.
 • Geriatriklerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunun Türkiye’de yayılmasını sağlamak ve toplum bilinci oluşturarak bu konuda toplumsal eğitim vermek.
 • Geriatrik rehabilitasyon konusu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu politikalar içerisinde referans olarak yer almak.
 • Amacına uygun Ulusal ve Uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek, bu gibi çalışmalara iştirak etmek.
 • Derneğin amaçları;
 • Yaşlı insanlara yönelik uygun çalışmaların yapılması ve standartların geliştirilmesi için fizyoterapistleri cesaretlendirmek.
 • Bilgiyi artırarak ve iletişimi sağlayarak pratik çalışmaları geliştirmek.
 • Yaşlı insanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yeni gelişmeleri yaymak için fırsatları artırmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek.
 • Aşağıda adresi bildirilen konfederasyonla uluslararası düzeyde toplumsal çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde hayata geçirerek işlerlik kazandırmak.

International Association of Physical Therapist Working with Older People (IPTOP)

 • Amacına uygun bilimsel yayın yapmak,
 • Yaşlı kişilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımları doğrultusunda yardımlarda bulunmak.
 • Geriatrik rehabilitasyon yaklaşımlarında bulunmak amacı ile özel merkez ve kurumlar açmak.

MADDE 3– KURUCU ÜYELER

Adı Soyadı
İş Adresi
Fatih Erbahçeci
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Filiz Can
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Zafer Erden
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nuray Kırdı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Sibel Aksu
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Mine Uyanık
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Zuhal Kunduracılar
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Kezban Bayramlar
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4– ÜYELİKLER

Derneğin

 • Asli
 • Fahri ( Onursal )

olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a- ASLİ ÜYELER :
Türkiye Üniversiteleri Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksekokulları ve bölümlerinden en az 4 yıllık lisans diploması ile mezun olan ve geriatrik fizyoterapi ile ilgili herhangi bir alanda çalışan fizyoterapistlerden bu üyeliğe mali mükellefiyetlerini yerine getirme taahhüdile üye olma talebinde bulunanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile (ASLİ ÜYE) olarak Derneğe kabul edilirler.

b- FAHRİ ÜYELER ( ONURSAL ÜYE ) :
Yurt içinde ve dışında, yaşlı kişiler için uzun süredir hizmet veren Derneğe yakın ilgi gösteren, himaye eden, amacına uygun yardımlarda bulunan veya Derneğe bağışta bulunan kimseler, Yönetim Kurulu Kararı ile ( ONURSAL ÜYE ) sayılırlar.
Derneklere üye olmalarına kanuni engel bulunanlar hakkındaki hükümler saklıdır.
Derneğe ( ASLİ ÜYE ) olmak isteyenler, iki fotografları ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek talepnameyi imza ederek Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

 • İsteklilerin talepnameleri, on beş gün süre ile Derneğin çalışma yerinde ilan olunur.
 • Talepnameleri ilan edilen istekliler hakkında Dernek üyeleri yazılı ve sözlü olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına gizli düşüncelerini bildirebilirler.
 • İstekleri red olunanlara gerekçe bildirmek zorunlu değildir.
 • “ Fahri üyeler” için talepte bulunmaya lüzum yoktur.
 • “Onursal üyelik” Yönetim Kurulu tarafından re’sen tevcuh olunur.
 • İstekleri kabul edilenler, “ASLİ ÜYE”, onursal üyeler “ONURSAL ÜYE”, defterine kayıt edilir ve kendilerine birer “ Kimlik kartı” verilir.
 • Asil üyeler, bu tüzük ile, öngörülen maddi ve manevi yükümleri muntazam yerine getirmekle mükelleftirler.

MADDE 5
Derneğin amacına, onuruna ve tüzüğüne aykırı davranışları olan üyelerin üyeliği, istifa ve üyelikten çıkarma ile son bulur. Üyelikten çıkarma, Haysiyet Divanı kararı ile olur. Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 6
DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL
Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

MADDE 7-
Genel Kurul her yılın Kasım ayında olağan,

 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’ inin isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 • Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirlediği yerde yapılır. Genel Kurul en az 15 gün önceden yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle düzenlenir.
 • Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

<—–Başa dön—–>

MADDE 8
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 • İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bununla beraber, toplantıya katılan üye sayısının, dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayısı toplamının, iki katından az olmaması gerekir.

MADDE 9
Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler.
Tamsayı sağlanmışsa, bu durum tutanak ile saptanır ve toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

MADDE 10– 
Toplanma nisabı hasıl olan hallerde toplantı, Yönetim Kurulu Başkanının idaresinde açılarak Genel Kurul divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile iki katipten kurulu (GENEL KURUL DİVANI ) seçilir.
Başkan, Başkan Yardımcısı ve katipler Genel Kurul tutanağını tanzim ve imza etmekle ve yönetim kuruluna vermekle yükümlüdürler.
Genel Kurul tutanağının ilgili resmi makamlara sunulması Yönetim Kurulunca yapılır.

MADDE 11– 
Genel kurul kararları, tüm üyelere e-mail yoluyla duyurulur.

MADDE 12– 
Genel kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri :

 • Genel kurul toplantılarında her asli üyenin bir oyu vardır ve şahsen kullanabilir.
 • Genel kurullarda kararlar çoğunlukla alınır.
 • Genel kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13
Genel kurulun görev ve yetkileri :

 • Dernek organlarının seçilmesi.
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Derneğin Uluslararası Derneğe katılması ve ayrılması.
 • Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Derneğin fesedilmesi.
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Derneğin: bu tüzük, kanun ve Genel Kurulca alınan kararlar dairesinde yürütülmesi yönetim Kuruluna aittir.

MADDE 14– YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 • Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak ve tahminden fazla olan gelirleri bütçedeki ilgili fasıllarına eklemek Yönetim kurulunun görevleri arasındadır.

Yönetim kurulu üyelerin dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlar altında faydalanabileceklerini düzenlemekle kesin yetkiye haizdir.

 • Aşağıda adresi bildirilen uluslar arası dernek ile işbirliği yapmak

International Association of Physical Therapist Working with Older People
Olwen Finlay
24 Sion Road
Lansdown
Bath/England

 • Yıllık çalışma programlarını hazırlamak
 • Dernekler kanununa göre tutulması zorunlu defter ve kayıtları tesisleri kontrol etmek
 • Yayınlanacak eserleri, mali yönden desteklenecek araştırma ve çalışmaları yapılacak hizmetleri, yurt içinde ve dışındaki kongre ve bilimsel toplantılara katılacakları tespit etmek
 • Halkı bilinçlendirmek, hizmet içi eğitimi ve meslek elemanları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla dergi, broşür gibi bilimsel yayınlar hazırlamak

Yönetim kurulu kararı almadan yayınlar yayınlanamaz. Bu yayınların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. İlgili yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yazılı metnin bir örneğinin, Cumhuriyet Basın Savcılığına verilmesi zorunludur.

<—–Başa dön—–>

MADDE 15
Yönetim kurulu genel kurulun gizli oyla seçtiği 7 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelir.
Seçimden alınan oy adedine göre yapılacak sıralamada ilk yedi kişi asil diğerleri yedek üye sayılır.
Müsevi adette oy alanlar arasında kura çekilir. Kura çıkmayan müteakip sırayı alır.

MADDE 16
Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkan diğer üyeler arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapar. Görev değişimlerinde de aynı usül kullanılır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:
A-Başkan: Resmi makamlar mezdinde ve dış münasebetlerde derneği temsil, yönetim kurulu toplantılarını idare ve alınan kararların uygulanmasını takip eder ve genel yürütme ve denetimini sağlar.
B- II. Başkan: Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Başkan ve II. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı üye başkanlık yapar.
C- Genel sekreter: Derneğin genel yazı işlerinin yürütür ve kanuna göre tutulması gerekli genel defterleri, kayıtları ve dosyaları tutar. Derneği temsil eder veya tahaddüt altına sokanlar dışındaki yazışmaları imzalamaya yetkilidir.
D- Müşavir üye: Derneğin yönetim, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin yürütülme ve geliştirilmesinde yönetim kurulunca alınacak belli kararların uygulanmasını veya kurulacak özel komitelerin yönetimini üzerine alır.
E- Sayman: Gelir ve gider hesaplarını, derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutar ve bunlara ait belgeleri saklar. Her ay sonu derneğin mali durumunu gösteren hesap özetini yönetim kurulu ile denetçilere verir. Genel kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işerinde görevlendirilen personeli denetler.
F-Veznedar: dernek gelirlerinin toplanmasını takip eder ve yapılacak masraflara ait paraları öder. Aylık hesap özetinin mali bilanço ve yeni yıl bütçe tasarısısın hazırlanmasında saymana yardım eder. Tahsilat ile görevlendirilecek personeli denetler.
G- Lokal amiri: Lokalin taşınır ve taşınmaz mallarının envanterine dahil mal ve malzemenin muhafazasını, bunların bakım, onarım, terkin ve ikmallerini takip eder. Üyelerin lokalden istifade şekil ve şartları hakkında yönetim kurulunca alınmış olan kararların yerine getirilmesini lokalde çalıştırılan personelin işe alınma, çıkarılma ve disiplin işlerini yürütür. Yönetim kurulu lokal amirine bir yardımcı tayin edebilir.

MADDE 17– DENETİM KURULU
Denetim Kurulu yönetim kurulunun hesapları ile dernek yönetiminin tüzük ve genel kurul kararları içerisinde yürütülüp yürütülmediğini gözetirler. Denetim Kurulu genel kurulca asli üyeler arasından iki yıl için üç asli üç yedek üye olarak seçilirler.
Denetim Kurulu kendi aralarından birini başkan seçerler. Denetim Kurulu seçiminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkındaki şartlar aranır ve usül uygulanır.

MADDE 18– GELİRLER
Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı yönetim kurulunun önerisi ile genel kurul tarafından belirlenir.
 • Bağışlar
 • Sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin gelirleri
 • Diğer gelirler

MADDE 19 – HAYSİYET DİVANI
Üyelerin dernek içindeki tutumlarının, derneğin genel gidişine ve yönetim kurulu kararlarına, dernek mensuplarının birbirine karşı göstermeye mecbur oldukları sevgi, saygı ve beraberlik ilkelerine meslek hassasiyeti kurallarına aykırı hareketleri hakkında, yönetim kurulunun veya üyelerin talebi üzerine karar verme merciidir.

<—–Başa dön—–>

MADDE 20:
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi genel kurulun görevidir. Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir. Değiştirilen dernek tüzüğünün, İçişleri Bakanlığına gönderilmesini takiben eden on beş gün içinde, mahalli bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise il merkezlerinde çıkan bir gazetede yayınlanacaktır. Bu gazetenin beş nüshası, yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde, yönetim kurulu tarafından, dernek merkezinin bulunduğu yerin, en büyük mülki amirliğine verilir.

MADDE 21ŞUBELER
AMAÇ: Dernek, gerekli gördüğü zaman dernek merkezi dışındaki illerde bulunan üyelerin ilişkilerini güçlendirme ve dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2/h fıkrasına uygun olarak şubeler açabilir.

MADDE 22:
Şubeler kendi Genel Kurullarında kabul edilen ve Dernek Genel ve Dernek Genel Kurulunca onaylanan bütçelerine göre giderlerini, dernek adına sağladıkları gelirlerden karşılar ve bu gelirin üçte birini üçer aylık dönemler halinde genel merkeze aktarırlar. Çok acil hallerde ve sonradan genel merkeze ödemek kaydıyla genel merkezden uygun görüldüğü taktirde ödenek talebinde bulunabilirler.

MADDE 23: ŞUBE ORGANLARI
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu
Şube genel kurulları şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şube genel kurulları genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılır. Şube genel kurulları aynı genel merkez genel kurulu gibi toplantılarını icra ederler.
Şube Yönetim Kurulu
Şube genel kurulunca yapılacak gizli oylama sonunda 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra aralarında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar.
Şube Denetim Kurulu
Şube genel kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra aralarından birini başkanlığa getirirler.

MADDE 24: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna vereceği yetkiye dayanarak borçlanır.
Bu tüzük 18. 02. 2005 tarihli geçici yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 25: DERNEĞİN FESHİ
Dernek bu tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz mallar edinebilir. Derneğe bağışlanan ve fakat amaç dışında kalan taşınmaz malların devredilmesine, satılmasına, bunlar üzerinde aynı haklar tesisine veya derneğin feshine ancak Genel kurul; taşınır malları devredilmesine, satılmasına, bunlar üzerinde aynı haklar tesisine Yönetim Kurulu karar verir. Feshi halinde Derneğin para, mal ve hakları Genel Kurul kararına göre devredilir.

Geçici Yönetim Kurulu

 • Nuray Kırdı
 • Filiz Can
 • Fatih Erbahçeci
 • Mine Uyanık
 • Kezban Bayramlar
 • Zafer Erden
 • Sibel Aksu Yıldırım

<—–Başa dön—–>

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GFD GENEL BAŞKANI

Prof. Dr. Nuray Kırdı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

nkirdi@hacettepe.edu.tr
——————————————————————————–

İKİNCİ BAŞKAN

Prof. Dr. Fatih Erbahçeci
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

ferb@hacettepe.edu.tr
——————————————————————————–

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. Filiz Can (IPTOP Başkanı)
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

filizcan2002@yahoo.com
——————————————————————————–

VEZNEDAR

Doç. Dr. Zafer Erden
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

zerden@hacettepe.edu.tr
——————————————————————————–

SAYMAN

Uz. Fzt. Burcu Fırat
Necla Kızılbağ Huzurevi, Çubuk, Ankara

burcua77@hotmail.com
——————————————————————————–

MÜŞAVİR ÜYE

Doç.Dr. Zuhal Kunduracılar
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Ankara

zuhalg@baskent.edu.tr

——————————————————————————–

LOKAL AMİRİ

Uz.Fzt Reyhan Özgöbek
Süleyaman Demirel Huzurevi ve Reh. Mrk., Ankara

reyhan_ozgobek@yahoo.com

<—–Başa dön—–>

 

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

NO

ADI-SOYADI

 ÜYELİK TARİHİ

ADRES

1

Nuray Kırdı

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

2

Filiz Can

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

3

Fatih Erbahçeci

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

4

Mine Uyanık

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

5

Zafer Erden

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

6

Kezban Bayramlar

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

7

Çiğdem Ayhan

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

8

Aydın Meriç

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

9

Deran Oskay

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. Ankara

10

İpek İkiz

30.03.2006

Çankaya Hastanesi, Ankara

11

Nilüfer Korkmaz

30.03.2006

Pamukkale Üniv., Fizik tedavi ve Reh. Y.O, Denizli

12

Meltem Işıntaş Arık

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

13

Hüsnü Seren Gürkan

30.03.2006

Ankara

14

Mine Gülden Polat

14.04.2006

Marmara Üniv., Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

15

Akın Başkent

14.04.2006

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak, FTR Anabilim Dalı, İstanbul

16

Emin Ulaş Erdem

14.04.2006

Sıla Fizik Tedavi Merkezi, Ankara

17

Melda Öztürk

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

18

Gonca Bumin

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

19

İlke Keser

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

20

Nezire Köse

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

21

Feryal Subaşı

14.04.2006

Marmara Üniv., Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

22

Zuhal Kunduracılar

05.05.2006

Başkent Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

23

Hatice Reyhan Özgöbek

05.05.2006

Süleyaman Demirel Huzurevi ve Reh. Mrk., Ankara

24

Raziye Nesrin Demirtaş

05.05.2006

Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak., FTR Anabilim Dalı, Eskişehir.

25

Ayşe Karaduman

05.05.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

26

Nur Tunalı Türkmen

05.05.2006

Yıldız Teknik Üniv. Beden Eğitimi Bl, İstanbul

27

Bayram Ünver

05.05.2006

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

28

Serap İnal

05.05.2006

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak, FTR Anabilim Dalı, İstanbul

29

Hülya Kayıhan

05.05.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

30

Elif Özkaleli Bol

19.07.2006

Fonksiyon FTR Kliniği, Ankara

31

Hülya Yücel

19.07.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

32

Hülya Akdur

19.07.2006

Doğu Akdeniz Üniv. Fen Edebiyat Fak. Genel Eğit. Bl., KKTC

33

Saime Kocabay

13.09.2006

Ankara

34

Öznur Suluova

13.09.2006

Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Mrk., İzmir

35

Hülya Donat

11.10.2006

İzmir

36

Hilal Hotaman

11.10.2006

Trabzon

37

Ferhan Soyuer

14.01.2007

Erciyes Üniv. Halil Bayraktar Sağlık Hiz. Meslek YO, Kayseri

38

Ayhan Akçalı

14.01.2007

Ankara

39

Mürvet Seber

12.02.2007

Çorum

40

Yonca Eker

12.02.2007

KKTC

41

İbrahim Mayda

12.02.2007

İstanbul

42

Gülten Mert

12.04.2007

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Van

43

Ayşe Toraman

14.06.2007

İzmit

44

Ali Kılıç

14.06.2007

Boshporus International KBB Hastanesi, İstanbul

45

Özgür Erdoğan

14.06.2007

Özel Ada Hastanesi, Ankara

46

Nihal Gelecek

12.07.2007

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

47

Ayşe Özcan Edeer

12.07.2007

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

48

Burcu Fırat

12.07.2007

Ankara

49

Arzu Keskin

13.09.2007

Karaman Taptuk Emre Mah Huzurevi Yaşlı Bakım Reh. Mrk, Konya

50

Nilüfer Keskin

13.09.2007

Sıla Fizik Tedavi Merkezi, Ankara

51

Ayşe Abit

20.11.2008

Ankara

52

Zeliha Özlem Yürük

20.11.2008

Başkent Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

53

Ümmühan Başaslan

15.12.2008

Pamukkale Üniv. FTR Y.O, Denizli

54 Nazan Tugay 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
55 İlkim Çıtak Karakaya 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
56 Mehmet Karakaya 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
57 Emel Pekçetin
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Melihşah Çubuk ANKARA
58 Deniz Dağıstan
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Melihşah Çubuk ANKARA

<—–Başa dön—–>