Hakkımızda

Dernek Misyonu
Dernek Vizyonu
Dernek Tüzüğü
Dernek Yönetim Kurulu
Dernek Üye Listesi

DERNEK VİZYONU

Fizyoterapi bakış açısıyla, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen eğitim, toplumsal hizmet ve sağlık politikalarına katkıda bulunabilecek fikir ve projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanda lider bir sivil toplum örgütü olmaktır.

DERNEK MİSYONU

-Ülkemizde yaşlı bireylerle çalışan fizyoterapistler ve diğer profesyoneller arasındaki işbirliğini sağlamak ve geliştirmek

-Geriatri alanında özelleşmek isteyen fizyoterapistleri cesaretlendirmek, eğitimlerine katkıda bulunarak, rehabilitasyon alanında uluslar arası standartlara paralel yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlamak.

-Geriatrik Fizyoterapi alanındaki gelişmeleri izleyerek üyelerine aktarmak

-Geriatrik Fizyoterapi alanında ulusal ve uluslar arası seminer, panel, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, kongreler ve sosyal aktiviteler düzenlemek, konu ile ilgili toplumsal bilinci geliştirmek.

-Geriatrik rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslar arası projeler ve bilimsel çalışmalar geliştirerek toplum sağlığına ve sosyal politikalara katkıda bulunmaktır.

DERNEK HAKKINDA

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayısı gittikçe artan yaşlı nüfusu vardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki konuya yaklaşımda getirilen çözüm ve uygulamalarda önemli farklılıkların olmadığı görülmektedir. Gelişmişlik düzeyi arttıkça yaşlılara ilişkin iyileştirmenin tüm toplum için iyileştirme anlamına geldiği bilincine varılmış ve bu konuda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Dünya da olduğu gibi ülkemizde de bu alanla ilgili çalışmalar fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel konularından birisi olduğu için yıllardır çeşitli üniversitelerde, devlete ya da özele ait kurumlarda bilimsel olarak yürütülmektedir.

Toplumun tüm yaş gruplarına yaşlılık dönemine yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulusal standartların uluslararası çalışmalara paralel geliştirilmesi, bu alanda çalışan meslektaşlarımız arasındaki iletişimin sağlanması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla derneğimize yönelik ilk çalışmalar Ekim 2002 tarihinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği Geriatri Özel İlgi Grubu olarak başlamıştır. Üç yıl devam eden bir sürecin ardından 14 Nisan 2005 tarihinden itibaren Geriatri Fizyoterapistleri Derneği olarak bugüne kadar çalışmalarına devam etmiştir.

TARİHÇE

Dünyada yaşam süresinin uzamasının bir sonucu olarak “Sağlıklı Yaşlanma ve Kaliteli Yaşam”ın hedeflenmesi ile ivme kazanan “Geriatrik Rehabilitasyon”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”un temel konularından birisi olarak toplumların gündeme yerleşmiş ve bu alanda farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslar arası çalışmalar ve projeler başlatılmıştır.

Viyana’da 1982 yılında yaşlanma ile ilgili olarak toplanan “Dünya Asamblesi”nde alınan kararlar doğrultusunda, 1988 yılında Malta’da “Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü – International Instıtute of Aging (INIA)” kurulmuştur.

1993 yılında ise, Dünya Fizyoterapistler Birliği (World Confederation of Physical Therapists-WCPT) ile Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü(INIA) tarafından yaşlılık konusunda fizyoterapistler için ilk uluslararası kurs düzenlenmiştir.

1997 yılında da Malta’da, Dünya Fizyoterapistler Birliği(WCPT), Dünya İş- Uğraşı Terapistleri Birliği (World Federation of Occupational Therapists-WFOT) ve Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü (INIA) tarafından fizyoterapistler ve iş-uğraşı terapistleri için ilk uluslararası kurs düzenlenmiştir. Bu kurs sırasında İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada ve Amerika’da bu alanın öncülüğünü yapmış kurs katılımcıları tarafından, ülkelerde ulusal faaliyetlerde bulunan yaşlılarla çalışan fizyoterapistlerle ilgili derneklerin uluslararası bir yapılanma altında bir araya gelmesi görüşü benimsenmiştir.

10 Ekim 2002 tarihinde İngiltere’de “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği- International Physical Therapists Working with Older People”(IPTOP)‘ın Amerika, Almanya, Avustralya, İngiltere, İrlanda ve Türkiye’den delegelerin katılımı ile ilk resmi olmayan grup çalışması başlatılmıştır.

7-12 Haziran 2003 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen Dünya Fizyoterapistler Birliği’(WCPT)nin 14. Uluslararası Kongresi’nde de resmi olarak toplam 17 ülke ve 7392 fizyoterapist ile “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği- International Physical Therapists Working with Older People”(IPTOP) kurulmuştur.

Bu toplantıda, tüm dünyada yaşam süresinin uzaması ile birlikte yaşlıların ihtiyaç duyduğu kaliteli bir yaşam için gerekli koruyucu ve teşvik edici yaklaşımlarla ilgili çalışma ve hizmetlerin yoğunlaştırılması, standartların geliştirilmesi için destek verilmesi, yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararlarına varılmıştır. Derneğe üye şu an 18 ülke ve 8000 fizyoterapist bulunmaktadır.

Bu alanda, ülkemizde yıllardır çeşitli üniversitelerde veya devlete ya da özele ait kurumlarda çeşitli faaliyetlerde bulunan, bilimsel çalışmalar sürdüren ve yaşlı sağlığına hizmet veren meslektaşlarımız arasında iletişimi sağlamak, konu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak, yeni gelişmeleri yaymak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek, standartların geliştirilmesi için gerekli ulusal ve uluslararası çalışmaları yapmak ve toplumun tüm yaş gruplarında yaşlılık dönemine yönelik gerekli koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda toplum bilincini oluşturmak için 10 Ekim 2002 tarihinde İngiltere’deki toplantıdan sonra, 18 Ekim 2002 tarihinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği “Geriatriklerle Çalışan Fizyoterapistler Özel İlgi Grubu”nda resmi olarak başlatılan ulusal ve uluslar arası çalışmalar 13 Nisan 2005 tarihinde kurulan “ Geriatri Fizyoterapistleri Derneği’nde halen devam etmektedir.

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, WCPT’ nin 7 alt grubundan birisi olan “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği(IPTOP)”nin 2002 tarihinden itibaren resmi üyesi konumundadır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

• Geriatrik rehabilitasyon konusu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu politikalar içerisinde referans olarak yer almak.

• Amacına uygun Ulusal ve Uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek, bu gibi çalışmalara iştirak etmek.

• Yaşlı insanlara yönelik uygun çalışmaların yapılması ve standartların geliştirilmesi için fizyoterapistleri cesaretlendirmek.

• Bilgiyi artırarak ve iletişimi sağlayarak pratik çalışmaları geliştirmek.

• Yaşlı insanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yeni gelişmeleri yaymak için fırsatları artırmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek.

• Konuyla ilgili uluslar arası dernek ve konfederasyonlarla iletişimi sağlamak, toplumsal çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası düzeyde hayata geçirerek işlerlik kazandırmak.

• Amacına uygun bilimsel yayın yapmak,

• Yaşlı kişilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımları doğrultusunda yardımlarda bulunmak.

• Geriatrik rehabilitasyon yaklaşımlarında bulunmak amacı ile özel merkez ve kurumlar açmak.

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, uluslararası bir konfederasyon olan International Association of Physical Therapist Working with Older People (IPTOP) ‘ın üyesidir.

<—–Başa dön—–>

– KURUCU ÜYELER

Adı Soyadı
İş Adresi
Fatih Erbahçeci
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Filiz Can
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Zafer Erden
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nuray Kırdı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Sibel Aksu
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Mine Uyanık
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Zuhal Kunduracılar
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Kezban Bayramlar
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

<—–Başa dön—–>

 

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

NO

ADI-SOYADI

 ÜYELİK TARİHİ

ADRES

1

Nuray Kırdı

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

2

Filiz Can

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

3

Fatih Erbahçeci

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

4

Mine Uyanık

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

5

Zafer Erden

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

6

Kezban Bayramlar

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

7

Çiğdem Ayhan

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

8

Aydın Meriç

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

9

Deran Oskay

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. Ankara

10

İpek İkiz

30.03.2006

Çankaya Hastanesi, Ankara

11

Nilüfer Korkmaz

30.03.2006

Pamukkale Üniv., Fizik tedavi ve Reh. Y.O, Denizli

12

Meltem Işıntaş Arık

30.03.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

13

Hüsnü Seren Gürkan

30.03.2006

Ankara

14

Mine Gülden Polat

14.04.2006

Marmara Üniv., Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

15

Akın Başkent

14.04.2006

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak, FTR Anabilim Dalı, İstanbul

16

Emin Ulaş Erdem

14.04.2006

Sıla Fizik Tedavi Merkezi, Ankara

17

Melda Öztürk

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

18

Gonca Bumin

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

19

İlke Keser

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

20

Nezire Köse

14.04.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

21

Feryal Subaşı

14.04.2006

Marmara Üniv., Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

22

Zuhal Kunduracılar

05.05.2006

Başkent Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

23

Hatice Reyhan Özgöbek

05.05.2006

Süleyaman Demirel Huzurevi ve Reh. Mrk., Ankara

24

Raziye Nesrin Demirtaş

05.05.2006

Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak., FTR Anabilim Dalı, Eskişehir.

25

Ayşe Karaduman

05.05.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

26

Nur Tunalı Türkmen

05.05.2006

Yıldız Teknik Üniv. Beden Eğitimi Bl, İstanbul

27

Bayram Ünver

05.05.2006

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

28

Serap İnal

05.05.2006

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak, FTR Anabilim Dalı, İstanbul

29

Hülya Kayıhan

05.05.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

30

Elif Özkaleli Bol

19.07.2006

Fonksiyon FTR Kliniği, Ankara

31

Hülya Yücel

19.07.2006

Hacettepe Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl. , Ankara

32

Hülya Akdur

19.07.2006

Doğu Akdeniz Üniv. Fen Edebiyat Fak. Genel Eğit. Bl., KKTC

33

Saime Kocabay

13.09.2006

Ankara

34

Öznur Suluova

13.09.2006

Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Mrk., İzmir

35

Hülya Donat

11.10.2006

İzmir

36

Hilal Hotaman

11.10.2006

Trabzon

37

Ferhan Soyuer

14.01.2007

Erciyes Üniv. Halil Bayraktar Sağlık Hiz. Meslek YO, Kayseri

38

Ayhan Akçalı

14.01.2007

Ankara

39

Mürvet Seber

12.02.2007

Çorum

40

Yonca Eker

12.02.2007

KKTC

41

İbrahim Mayda

12.02.2007

İstanbul

42

Gülten Mert

12.04.2007

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Van

43

Ayşe Toraman

14.06.2007

İzmit

44

Ali Kılıç

14.06.2007

Boshporus International KBB Hastanesi, İstanbul

45

Özgür Erdoğan

14.06.2007

Özel Ada Hastanesi, Ankara

46

Nihal Gelecek

12.07.2007

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

47

Ayşe Özcan Edeer

12.07.2007

Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO, İzmir

48

Burcu Fırat

12.07.2007

Ankara

49

Arzu Keskin

13.09.2007

Karaman Taptuk Emre Mah Huzurevi Yaşlı Bakım Reh. Mrk, Konya

50

Nilüfer Keskin

13.09.2007

Sıla Fizik Tedavi Merkezi, Ankara

51

Ayşe Abit

20.11.2008

Ankara

52

Zeliha Özlem Yürük

20.11.2008

Başkent Üniv. SBF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bl., Ankara

53

Ümmühan Başaslan

15.12.2008

Pamukkale Üniv. FTR Y.O, Denizli

54 Nazan Tugay 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
55 İlkim Çıtak Karakaya 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
56 Mehmet Karakaya 22.04.2009
Muğla Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Reh. YO
57 Emel Pekçetin
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Melihşah Çubuk ANKARA
58 Deniz Dağıstan
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Melihşah Çubuk ANKARA

<—–Başa dön—–>